Polityka Prywatności

§1. RODO


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRAVIT.DEV SP. Z O. O.

W związku obowiązkiem informacyjnym płynącym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), gravit.dev sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pragnie poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących każdemu odwiedzającemu stronę gravit.dev (dalej użytkownik) prawach.


Administrator, Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest gravit.dev sp. z o.o., ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000817966 NIP: 5272914308, REGON: 385041259. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] 


Cel zbierania danych osobowych
Proces rekrutacyjny

Dane osobowe

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) datę urodzenia,

3) wskazane dane kontaktowe,

4) wykształcenie, kwalifikacje,

5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie w zakresie z nich wynikającym jest dobrowolne, ale niezbędne w tym celu. Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Współpraca z klientami

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. 


Okres przetwarzania danych osobowych

Proces rekrutacyjny

Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia.

Współpraca z klientami

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania. 


Źródło danych

Proces rekrutacyjny

W procesie rekrutacja dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, na podstawie przesłanego wypełnionego formularza, aplikacji na ogłoszeniu o pracę lub przesłanego CV drogą mailową.

Współpraca z klientami

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie. 


Odbiorcy danych

Proces rekrutacyjny

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione:

  1. dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach rekrutacji, podmiotom zarządzającym projektami IT (Klientom gravit.dev sp. z o.o.) w związku z którymi prowadzona jest rekrutacja oraz w pozostałych procesach dostawcom usług księgowych oraz usług IT.
  2. w zakresie w jakim będzie to niezbędne podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji lub nadzoru).
Współpraca z klientami
Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych. 


Uprawnienia
Proces rekrutacyjny

Przysługuje Ci prawo do:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania Twoich danych osobowych w przypadku uzyskania informacji o tym, że dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia Twoich danych, przy czym jeśli wcześniej została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, skutek będzie taki sam jak w przypadku cofnięcia zgody (art. 17 RODO),
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku zakwestionowania ich poprawności, zakwestionowania zgodności z prawem ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych bądź gdy przetwarzane dane nie są już potrzebne Administratorowi, a użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń,
  5. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach,
  6. przenieść swoje dane osobowe jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie udzielonej przez Użytkownika wcześniej zgody,
  7. cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Współpraca z klientami

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 


Prawo do skargi
W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§2. Cookies

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies znajdziesz na stronie Cookie Policy

Chcesz dowiedzieć się więcej? Czekamy na wiadomość od Ciebie